Deploy report modelu na server

Byl jsem postaven před otázku nasazení vytvořeného report modelu na SQL Server 2005, na který jsem neměl fyzický ani vzdálený přístup.

Report model jsem vytvářel pomocí Visual Studia a jeho extenze z balíčku pro Business inteligence, který obsahuje právě i možnost vytváření report modelů. Nasazení modelu na server z tohoto prostředí je velice jednoduché, stačí zvolit nad projektem Deploy a po provedení Buildu se provede nahrání modelu do zvoleného Report serveru. Tato informace se nachází v properties dialogu daného projektu.

Nahrání modelu do Report serveru

Jenže jak se tento proces provede, pokud nemáme možnost se dostat k Report serveru (umístěného na SQL Serveru 2005) z prostředí Visual studia? Moje první cesta vedla k tomu, že by mělo být dostačující poslat .smdl soubor, ve kterém je report model definován. Import tohoto souboru také nabízí SQL Server Management Studio, pokud se připojíme k report serveru. Jenže ouha, pokud se o toto pokusíme, obdržíme hlášení, že schází definice Data Source View. Prohlédnutím si možností Management studia však rychle zjistíme, že není žádná možnost jak Data Source View na server nahrát.

Cesta druhá - úspěšná

Druhou cestou tak bylo již vytvořený a nasazený model uložit zpět na disk a ten se pokusit znovu nasadit. Po zvolení možnosti editace modelu se tento nabídne k uložení. Provedením tohoto kroku na mě čekalo menší překvapení, ač se uložil report model (.smdl soubor) již podle velikosti neobsahoval stejné údaje jako jeho původní zdroj. Po otevření jako xml souboru jsem zjistil proč, součástí takto uloženého modelu je i Data Source View, nejen samotný Report model.

Toto chování se mi zdá poněkud nešťastné a do jisté míry i obtěžující. Proto, abych mohl nasadit report model na vzdálený server jej musím nejdříve nahrát na dostupný Report server, odsud uložit a až poté mohu takto vygenerovaný soubor poslat k importu a nasazení. Přitom by určitě nebyl tak velký problém mít již tento soubor ve Visual Studiu spojený a pouze v projektu jej zobrazovat jako dvě položky.

Vzdálený server - krok za krokem

Prošli jsme tedy prvotními zjištěními a máme dostupný soubor s report modelem (.smdl), který je možné importovat. Jaké jsou tedy nutné kroky na vzdáleném serveru, aby došlo k úspěšnému nasazení modelu? Zde jsou i s připojením k report serveru.

  1. Otevřete SQL Server Management Studio
  2. V dialogu nadepsaném Connect to Server vyberte Server type: Reporting Services
  3. Do políčka (combo box) s nápisem Server name napiště adresu report serveru. Ta je ve formátu http://jmenoserveru/reportserver V případě, že používáte pojmenovanou instanci, pak za slovo reportserver doplňte ještě $jmenoinstance. Samozřejmě je nutné za jmenoserveru a jmenoinstance doplnit skutečná jména
  4. Pak je ještě nutné vyplnit authentikační informace a připojit se
  5. V Object exploreru uvidíte složku Home a pod ní složku Data Sources
  6. Klikněte pravým tlačítkem na složce Data Sources a vyberte New Data Source ...
  7. V dialogovém okně napiště jméno datového zdroje - toto jméno musí být shodné, jaké jste uvedli při vytváření report modelu
  8. Na záložce Connection potom vyplňte přihlašovací informace ke zdrojové databázi
  9. Vraťte se do složky Models a kliknutím pravým tlačítkem na této složce vyberte volbu Import file ...
  10. Vyplňte jméno modelu a zvolte soubor pro nahrání, jedná se o .smdl soubor vygenerovaný a uložený, jak bylo uvedeno výše

Po stisku tlačítka OK máme vše hotovo a můžeme začít používat náš report model.

Add a Comment