Web events - část 2.

Tím vše nekončí - healthMonitoring ve web.config

Pokud si vezmeme ostatní providery, většinou tímto krokem končíme a jediné co musíme udělat, je korektně nastavit konfigurační soubor. Toto však až tak neplatí pro web events, i když vše je relativní a toho nastavování budeme moci provést o něco více, než v případě registrování ostatních provider patternů.

V konfiguračním souboru tak pod elementem nedefinujeme pouze podsekci providers, ale také říkáme, které události chceme sledovat, jakým způsobem budou sledovány, jaká pro ně existují pravidla a jak se seskupují, případně jaký chceme používat způsob cachování (bufferu). Jednotlivé sekce zkusím popsat

bufferModes

V této sekci definujeme možnosti bufferingu zvoleného providera, který zachytává a dále publikuje události. Nastavovat tímto způsobem můžeme providery, které jsou odvozeny od BufferedWebEventProvider. Tím, že zabezpečíme buffering, zvýšíme tak výkonnost naší aplikace, neboť nebudeme zapisovat okamžitě vzniklé události, ale tyto budou pozdrženy před jejich zápisem pomocí příslušného provideru, zároveň můžeme rozlišit mezi kritickými (urgentními) a standardními událostmi.

Ukázka


	

profiles

Přidáním této podsekce máme možnost ovlivnit profil zaznamenávání událostí. Nastavením vlastností tohoto profilu určíme, jaký je minimální počet instancí události, po kterých se má tato zalogovat, případně také její maximální počet (nic nám nebrání nastavit hodnotu Infinite), jakož i minimální časový interval mezi dvěma shodnými událostmi, které se mají logovat. Těchto profilů využijeme v okamžiku, kdy se dostáváme do kritických situací a potřebujeme kontrolovat počet zapisovaných dat a zátěž na systém.

Ukázka jaké je výchozí nastavení pro sekci profiles:


	
	

eventMappings

Předpokládám, že tato sekce nás bude zajímat více než ostatní, zejména v okamžiku, kdy budeme tvořit vlastní události. V této sekci můžeme přidávat vlastní seskupování událostí, nebo přidávat vlastní události do již předpřipravených skupin. Tyto připravené skupiny jsou dvě All Events a All Audits, které se pak ještě rozpadají na All Errors a All Failure. Nic nám ovšem nebrání v tom, abychom si definovali vlastní skupiny a tyto skupiny si nechali zpracovávat vlastním providerem.

Ukázka se zařazením vlastní události do nové skupiny My Errors


	        

rules

Poslední z podsekcí, kterými můžeme nastovovat chování a zpracovávání událostí. Pomocí tohoto nastavení definujeme a vlastně tak seskupíme všechny výše naspecifikované hodnoty. Zapsáním pravidel tak říkáme, jakým providerem budou zpracovány jaké události a jakým způsobem profilem se tak bude dít.

Ani pro poslední podsekci nesmí chybět ukázka. Kdy si pro naši fiktivní událost definovanou v eventMapping zvolíme jeden ze standardních providerů a nastavíme jí critický profil.


  
  

Shrnutí konfigurace

Jak je vidět, můžeme díky konfiguraci sledovat a nastavovat nepřeberné množství vlastností a ovlivňovat tak způsob, kterým budeme sledovat naši aplikaci. Pokud nám stačí sledovat pouze frameworkem generované události, postačí nám k tomu jednoduché nastavení a povolení v konfiguračním souboru. Potom se použijí výchozí hodnoty a události vyskytující se ve skupinách All Errors a Failure Audits se budou zapisovat do Event logu.

Příště si na příkladu ukážeme, jak vytvořit vlastní událost a sledovat jí pomocí vlastního provideru.

Add a Comment